Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Висунська громада» (код ЄДРПОУ: 04375820) був реорганізований і увійшов до складу Березнегуватської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Висунська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Березнегуватської громади

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Дата: 29.11.2019 08:51
Кількість переглядів: 1553

Виконавчий комітет Висунської сільської ради відповідно до Законів України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад спеціаліста -землевпорядника  Висунської сільської ради(Любомирівський старостинський округ) та спеціаліста – юрисконсульта Висунської сільської ради .

 До участі в конкурсі допускаються громадяни України:

1. Мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр,спеціаліст, магістр.;

2. Мають стаж державної служби не менше одного року або стаж роботи за спеціальністю в інших сферах не менше трьох років;

3. Знання законодавчих та нормативних документів ;

4. Вільно володіють державною мовою;

5. Досконало володіють комп’ютером.              

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я голови конкурсної комісії виконкому сільської ради документи: заяву, особову картку (форма П-2 ДС) з додатками, дві фотокартки розміром 4*6 см, копії документів про освіту, копію паспорта, копію військового квитка (для військовозобов'язаних), декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування, у порядку передбаченим Законом України  Про запобігання корупції».

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: с.Висунськ  вул. Ковтюха,3.

      Довідки за тел.( 05168) 9-52-68.

Порядок

проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Висунської сільської ради 

        Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Висунської сільської ради , як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011  N 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

І. Загальні положення:

1. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Висунської сільської ради.

3. До іспиту допускаються кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

4.  Проведення письмового іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад перед­бачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України  « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу сільської  ради.           

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» наве­дений у додатку 1 до цього Порядку (далі – Перелік).

5. Порядок проведення письмового іспиту та перелік питань для перевірки знання чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних по­вноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування  затверджується сільським  головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.                               

6. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на офіційному веб-сайті сільської ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», визначені в переліку (додаток 1 до Порядку), та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, згідно переліку, затвердженого сільським головою.   

8. Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 15.                      

9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфіка­ційних вимог до відповідних рівнів посад.                                                                                  

10.  Іспит може проводитись шляхом комп'ютерного тестування, з урахуванням положення про проведення конкурсу та цього Порядку.          

 11. Діловод сільської ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.                                                                                                   

         ІІ. Проведення письмового іспиту

Процедура письмового іспиту складається з трьох етапів:        

1) організаційна підготовка до письмового іспиту;

2) складання письмового іспиту;                                                               

3) оцінювання письмового іспиту.

1. Організаційна підготовка до письмового іспиту.

1.1. Організаційна підготовка до письмового іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.                      

1.2. Секретар конкурсної комісії  інформує про тривалість та процедуру скла­дання  письмового іспиту.

1.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

2. Складання письмового  іспиту.

2.1. Під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета ма­ють бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.                                        

2.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакант­ної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених цим Порядком, іспит може проводитися одно­часно на заміщення декількох  вакантних посад.

2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.     

2.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

2.5. Іспит складається державною  мовою.

2.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах із штампом виконавчого комітету сільської  ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркушах проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.              2.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має ста­новити не більше 60 хвилин.

3. Оцінювання та підбиття підсумків письмового іспиту.

3.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Консти­туції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законо­давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Консти­туції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням спе­цифіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

 Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для  подальшої  роботи.                              

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття норма­тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість поми­лок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встанов­лений строк.

3.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями  кандидата.

3.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.      

3.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.   

3.4. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні  відповідей, вважаються такими, що успішно склали письмовий іспит і допускаються до наступного етапу іспиту.                                                

3.5. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали письмовий  іспит, і не допускаються до наступного етапу іспиту.   

3.6. Кандидати ознайомлюються з результатом письмового іспиту в день його проведення.        

3.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                   

3.8. Результати письмового іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.                                                

         ІІІ. Проведення співбесіди

1. При складанні письмового іспиту, у разі набрання кандидатами на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  більше 50 відсотків від максимальної суми балів з ними в день письмового іспиту проводиться співбесіда, як один із методів відбору, що визначає окремі характеристики кандидата.   

За рішенням голови конкурсної комісії співбесіда може проводитись в інший день, про що кандидати повідомляються секретарем конкурсної комісії.

2. Співбесіда проводиться членами конкурсної комісії.

На засіданні можуть бути присутні інші посадові особи місцевого самоврядування сільської  ради з правом дорадчого голосу.

3. У ході співбесіди здійснюється оцінювання ділових, професійних, моральних та психофізичних якостей кандидата та з’ясовується:

-           чи може кандидат працювати на цій посаді, чи має відповідну компетенцію;

-           чи відповідає кандидат принципам служби в органах місцевого самоврядування (патріотизм, професіоналізм, порядність, доброчесність, політична нейтральність, лояльність, відповідальність тощо) та інше.

4. У ході  співбесіди  можуть обговорюватися  питання щодо особливостей  роботи кандидата на попередньому місці його роботи, дається оцінка ділових, професійних, моральних та психофізіологічних якостей.

5. При проведенні співбесіди члени конкурсної комісії користуються примірним переліком питань до кандидатів (додаток 1 цього Порядку).

6. Співбесіда проводиться з кожним кандидатом окремо.

7. Тривалість співбесіди триває для кожного кандидата не більше 15 хвилин.

8. Співбесіда проходить у зручному приміщенні, що забезпечує повний психічний і фізичний комфорт, як кандидатам так і членам комісії. Кожний кандидат отримує однакову кількість питань, але не більше.

9. Оцінювання співбесіди здійснюється за 5-бальною системою.

10. При проведенні співбесіди секретар конкурсної комісії обов'язково веде протокол співбесіди (питання, оцінка за відповідь і виведення середнього балу кожному кандидату, за яким прозоро видно, хто з кандидатів на співбесіді проявив більш високі професійні і моральні якості).

Оцінка кандидата повинна бути результатом дискусії членів комісії і обміну думок, обґрунтованих доказами і виписаними у вигляді протоколу. Протокол співбесіди підписують всі присутні члени комісії.

11. З результатами співбесіди кандидат ознайомлюється у день проведення співбесіди.

12. Результати співбесіди можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.                                                                            

 ІV. Підведення підсумків та відбір кандидатів

 1. Результати конкурсу визначаються членами комісії на підставі результатів окремих етапів іспиту (письмового іспиту та співбесіди) шляхом підрахунку загальної кількості балів, набраних при складанні письмового іспиту та співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад.

У разі однакової кількості балів, набраних конкурсантами, перевага надається конкурсанту, який повністю відповідає кваліфікаційним вимогам.

У разі однакової кількості балів і рівнозначній відповідності кваліфікаційним вимогам, вирішальним є голос голови комісії.

2. Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір особи на заміщення вакантної посади посадової особи  місцевого самоврядування.

Протокол засідання конкурсної комісії оформляється згідно додатку 6.

3. Кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування засвідчують особистим підписом ознайомлення з результатами кожного етапу іспиту (додаток 7).

4. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільським головою   упродовж трьох днів після ознайомлення конкурсантів з результатами конкурсу.

5. Рішення сільського  голови може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавства

                                                                                 Додаток1

     до Порядку проведення іспиту на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування виконавчого аппарату

Висунської сільської ради 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

            І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

           

V.Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  

 

                        Спеціаліст - юрисконсульт

1. Трудовий договір та колективний договір.

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6.  Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Термін розгляду звернень громадян.

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).

 

 Спеціаліст - землевпорядник

 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин, що стосуються землеустрою ( ст.12 Земельного кодексу України).

2. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування ( ст.122 Земельного кодексу України).

3. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються юридичним особам у постійне користування (п.6  ст.123 Земельного кодексу України).

4.Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України).

5. Суб’єкти державної експертизи ( ст.7 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ), форми та види державної експертизи ( ст.8,12 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ).

6.  Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України) та складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України);

7  .Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України).

8.Визначення поняття “ Кадастрові зйомки” (ст.198 Земельного кодексу України).

9. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

10. .Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України) та підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України) та  норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. (ст. 121 Земельного кодексу України).

12. Поняття землеустрою (ст.181 Земельного кодексу України), мета , завдання  та зміст землеустрою ( ст.  182, 183,184 Земельного кодексу України)

13. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України).

14. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст.207 Земельного кодексу України).

15. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

 

                                                  

 Додаток 2
                                                                                 до Порядку проведення іспиту

                                                                                            кандидатів на заміщення                                                                                 вакантних посад посадови осіб                                                                                 місцевого самоврядування

                                                                                виконавчого аппарату Висунської

                                                                                              сільської ради 

 

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета
Висунської сільської ради Березнегуватського району Миколаївської області
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».
5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.


« повернутися

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua